• موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
  • موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است
موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده استموزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است

موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است

عصر ساختمان - در سال ۲۰۱۴ توسط دو کلکسیونر به نام های Yan Shijie و Cao Mei در محله چائویانگ بازگشائی شد تا نمادی برای چین و هنر جهانی آجر باشد اما پس از آن به بهشتی برای عکاسان تبدیل شد. در این مجموعه عکس، He Lian لنز دوربین خود را به سمت این موزه و نمادهای مجسمه وار آن نشانه رفته است و تصاویری از دیوارهای بافت دار آن را به نمایش گذاشته است.

موزه هنری که تماما با آجر قرمر پوشیده شده است

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany