• اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
  • اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس
اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکساعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس

اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس

عصر ساختمان - متقاضیان فاز ۵ مسکن مهر پردیس در اعتراض به کامل نشدن واحدهای خود و بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی، از امروز با زدن چادر در کنار واحدهای نیمه‌کاره خود، تحصن را شروع کردند.

اعتراض مالکان مسکن مهر با چادرخوابی! +عکس

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany