• 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
 • 34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس
34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس

۳۴خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس

عصر ساختمان - آتش‌سوزی‌های گسترده در انگلیس سبب تخلیه ساکنان مناطق اطراف منچستر شده است. آتش‌نشانان سی و چهار خانه را در منطقه کاربروک تخیله کرده‌اند.

34خانه در آتش‌سوزی منچستر انگلیس تخلیه شد +عکس

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany