• رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
 • رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد
رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شدرویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد

رویایی بر فراز ابرها، ساخته نخواهد شد

عصر ساختمان - بوله بانک جنوب برای ساختمان دفتر ملبورن خود مسابقه طراحی برگزار کرد که از شش شرکت معتبر معماری بین المللی طرح های خود را به این مسابقه ارسال کردند.

به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان»، در این طرح ها شرکت مدبا طرح بر فراز ابر ها نتوانست در این مسابقه پیروز شود و طرح انتزاعی این شرکت که با هدف نزدیک کردن مردم و طبیعت طراحی شده بود هرکز ساخته نخواهد شد.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany