• پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
 • پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی
پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگیپردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی

پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی

عصر ساختمان - این پردیس ورزشی در شهر تاریخی کوژو، در استان ساحلی ژجیانگ چین به مساحت تقریبا ۷۰۰،۰۰۰ متر مربع، شامل یک استادیوم (۳۰،۰۰۰ نفره)، سالن های ورزشی (۱۰،۰۰۰ نفره)، سالن ورزشی (۲،۰۰۰ نفره)، مجتمع ورزشی ملی، سالن ورزشی در فضای باز موزه علم و فناوری، اقامتگاه های هتل، مرکز جوانان و برنامه های خرده فروشی ساخته شده است.

پردیس ورزشی کوژو تلفیق طبیعت و زندگی

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany