• ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
 • ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر
ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصرساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر

ساماندهی و احیای درختان چنار خیابان ولیعصر

عصر ساختمان- پروژه احیای ۱۱۰۰ درخت چنار خیابان ولیعصر با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و حداد عادل در تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان شهید بهشتی برگزار شد.

منبع: ایسنا

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany