• تصاویر تخریب 400 ویلای غیرقانونی
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
 • تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
تصاویر تخریب 400 ویلای غیرقانونیتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شدتصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد

تصاویر تخریب ۴۰۰ ویلای غیرقانونی

عصر ساختمان - با دستور قضایی بیش از ۴۰۰ ویلا در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در چهارباغ گلستان تخریب شد.

تصاویر/ 400 ویلای غیرقانونی تخریب شد
منبع:مهر

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany