• گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
  • گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد
گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغدادگزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد

گزارش تصویری افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بغداد

عصر ساختمان- ششمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته بغداد با حضور ۵۹ شرکت ایرانی به دست مقامات بلندپایه عراقی افتتاح شد و تا ۲۴ خرداد ۹۸ ادامه خواهد داشت.

.

Copyright © 2015 - AsreSakhteman by Daustany